Monday, December 27, 2010

ДРУГИ ДОЛАЗАК / THE SECOND COMING


The Second Coming

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the center cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

Други долазак

Окрећући се у све ширем кругу
соко не чује соколара;
Ствари се распадају; средина попушта;
Пука анархија преплавила је свет,
надошла је крвљу замућена плима и свуда
потопила обреде невиности;
Најбољи немају никакве вере, а најгори су
пуни страствене жестине.

Свакако, неко откровење је близу;
Свакако, Други долазак је близу.
Други долазак! Тек што сам то изговорио
а огромна слика из душе света
узнемири ми поглед: негде у пустињском песку
створење са телом лава и главом човека,
погледа празног и немилосрдног као Сунце,
покреће своја спора бедра, док се свуда око њега
мотају сенке гневних пустињских птица.
Мрак поново пада; али сада знам
да је двадесет векова окамењеног сна
претворено у ноћну мору љуљањем колевке,
и која се опака звер, чији је час коначно куцнуо,
вуче ка Витлејему да буде рођена?

(превео Гаврило Дошен)

No comments:

Post a Comment